Toelichting regelgeving

1. REV-pas

RET geeft de Rail- en Elektrotechnische Veiligheidspas (REV-pas) uit. Met deze pas kan de houder aantonen over welke bevoegdheden hij beschikt ten aanzien van de railveiligheid (lwb, bb, vpt) en de elektrotechnische veiligheid (vop, etc).

Uitgifte van de pas gaat via Instructie & Training van de RET. De functionaris is verplicht deze pas bij zich te dragen als hij zijn bevoegdheden uitoefent. Hierop wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

2.   Keuringen spoorwegveiligheid

Voor de bevoegdheid lwb-m/s en lwb-rr verlangt RET dat de kandidaat voldoet aan de onderstaande keuringseisen.

Vraagstelling

Leeftijd

Geldigheid

Leider werkplek-beveiliging

Medisch

Deze wordt mee
gekeurd onder
Veiligheidsman

Psychotechnisch  

n.v.t.

Onbeperkt (op indicatie)

Veiligheidsman

Medisch

tot 40
40 - 50
boven 50

5 jaar
4 jaar
2 jaar

Psychotechnisch

5 jaar

 

Om bij de RET een bevoegdheid te krijgen en te behouden als lwb dienen de keuringsgegevens overlegd te worden. Ook uitslagen van periodieke keuringen dienen tijdig te worden overlegd. De bevoegdheid vervalt zodra in de RET-administratie aan één van de vereisten niet meer wordt voldaan.

3.  Vergunningproces werkzaamheden in nabijheid van tram-, metro- of RandstadRail-infrastructuur

Per 1 december 2015 is de Wet lokaalspoor van kracht. Deze wet schrijft voor dat de voor het uitvoeren van werkzaamheden op, in, boven, naast of onder de tram-, metro of RandstadRail-baan een vergunning is vereist. Het begrip 'werkzaamheden' dient ruim te worden uitgelegd en daaronder dient in dit verband ook te worden verstaan het (tijdelijk) plaatsen van objecten in de nabijheid van de railinfrastructuur.Voor meer informatie of het aanvragen van vergunningen, klik hier.