Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap. Daarnaast staan de commissarissen de directie terzijde met advies. Gezamenlijk bezitten ze de benodigde expertise en brede deskundigheid.

De gewenste omvang en samenstelling van de raad is beschreven in de profielschets Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen daarna worden herbenoemd. Zij kunnen maximaal 12 jaar aanblijven.

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, heeft de raad een auditcommissie ingesteld. De Raad van Commissarissen (RvC) en de auditcommissie (AC) hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC reglement en het AC reglement.

Leden Raad van Commissarissen

 

Prof. dr. Tineke Bahlmann (1950)

Voorzitter

Commissaris sinds: 20 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019
Hoofdfuncties: 
Hoogleraar bedrijfseconomie Universiteit Utrecht
Organisatieadviseur

Nevenfuncties:
Voorzitter Raad van Commissarissen Maasstad Ziekenhuis 
Lid Raad van Commissarissen Stedin N.V. 
Lid Raad van Advies en audit committee Sociale Verzekerings Bank SVB
Voorzitter Raad van Toezicht Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Voorzitter Raad van Toezicht Max Havelaar
Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Amsterdam
Lid Bestuur Stichting Preferente Aandelen Nedap 
Lid Raad van Toezicht NAGA Amsterdam 

Drs. Mirjam Nouwen (1958)

Vicevoorzitter

  
Commissaris sinds: 1 oktober 2015
Huidige zittingstermijn: 2015 - 2019
Hoofdfunctie: Adviespraktijk (corporate) finance

Nevenfuncties:
Vicevoorzitter Raad van Toezicht AvroTros en voorzitter audit committee
Lid Raad van Commissarissen AEB Amsterdam en voorzitter audit committee
Voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Hypotheken Fonds (NHF)
Voorzitter Raad van Commissarissen Moonen Packaging Group B.V.
Lid Raad van Commissarissen Deerns Groep B.V.
Voorzitter Bestuur J.C. Ruigrok Stichting
Lid Bestuur Stichting Derdengelden YourGift Cards

Ir. L.H. Keijts (1952)


Commissaris sinds: 1 februari 2011
Huidige zittingstermijn: 2011 - 2019

Nevenfuncties:
Bestuurslid Aedes
Lid Bestuur Stichting Aandelen Kantoor Ballast Nedam
Lid Stuurgroep van het opdrachtgeversforum in de bouw
Lid Audit Committee Ministerie van OCW

Mr. V. van der Chijs (1960)

  
Commissaris sinds: 1 februari 2011
Huidige zittingstermijn:  2011-2019
Hoofdfunctie: Algemeen directeur Office for Metropolitan Architecture

Nevenfuncties:
Lid Dutch Trade Board
Lid Raad van Toezicht Nationaal Historisch Museum
Lid Raad van Toezicht Stichting Nederland Kennisland
Lid Economic Development Board Rotterdam
Voorzitter Topteam Creatieve Industrie

K. Voormeulen (1949)


Commissaris sinds: 1 mei 2013
Huidige zittingstermijn: 2013 – 2017
Hoofdfunctie: Directeur/eigenaar CMM BV

Nevenfuncties:
Lid raad van commissarissen GDF/Suez Electrabel