Skip to content

Procedure aanvraag vergunning

Vooralsnog is er de mogelijkheid uw aanvraag in te dienen via de website van MRDH: Verlenen vergunningen. Op termijn (nu nog niet volledig ingericht) dient u de aanvraag in via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De wettelijke behandeltermijn bedraagt acht weken. Wanneer advies met instemming van een ketenpartner benodigd is, wordt deze termijn met vier weken verlengd.

N.B. deze genoemde termijnen gelden als de werkzaamheden/activiteiten geen gevolgen hebben voor de dienstregeling. Indien dat wel het geval is, dient de aanvraag 18 maanden voorafgaand aan de gewenste start van de werkzaamheden/activiteiten te worden ingediend.

Om de vergunningaanvraag goed te kunnen beoordelen, moet de aanvraag minimaal vergezeld worden van onderstaande documentatie (in PDF of DWG):

 1. een situatietekening op een schaal van ten hoogste 1:1000 waarop de locatie is aangegeven waar de activiteit wordt verricht met coördinaten, voorzien van een legenda, noordpijl, kilometrering en aanduiding van de spoorweg en het bijbehorende beperkingengebied;
 2. een beschrijving van de locatie en de inrichting van het werkterrein waarbij in elk geval is aangegeven de locatie van bouwketen, werkmaterieel inclusief draai-, werk- en valbereik, opslagtanks en aan- en afvoerwegen;
 3. een plattegrond van de bestaande situatie op een schaal van ten hoogste 1:200 voorzien van een legenda;
 4. een dwarsprofiel bij voorkeur op een schaal van 1:50 maar ten hoogste 1:100, voorzien van een legenda en voorzien van maatvoering ten opzichte van BS (bovenkant spoor);
 5. een tekening van de nieuwe situatie op een schaal van ten hoogste 1:200 voorzien van een legenda, met inbegrip van aanzichten, details, maatvoering en materialen die worden toegepast, de hoogte van het bouwwerk, werk of object ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil en ten opzichte van de bovenkant spoorstaaf en het aantal bouwlagen;
 6. een dwarsprofiel van de nieuwe situatie bij voorkeur op een schaal van 1:50 maar ten hoogste 1:100, voorzien van een legenda en voorzien van maatvoering ten opzichte van BS (bovenkant spoor);
 7. de verwachte datum en het verwachte tijdstip waarop met de activiteit wordt begonnen en de verwachte duur ervan;
 8. een werkplan inclusief een V&GU-plan waarin wordt beschreven hoe de activiteit wordt verricht;
 9. contactgegevens van de partijen die direct bij het verrichten van de activiteit zijn betrokken;
 10. een beschrijving van de gevolgen van de werkzaamheden voor de toegankelijkheid, de veiligheid en het doelmatig gebruik van de spoorweginfrastructuur, gebaseerd op een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen ter waarborging van de constructieve integriteit van de spoorweginfrastructuur en de veiligheid.
 11. als er sprake is van het boren in of persen van grond: werktekeningen van de persaannemer en erosiekraterberekeningen;
 12. als graaf-, hei- of bronneringswerkzaamheden dan wel andere grondroerende werkzaamheden plaatsvinden: een grondmechanisch rapport met de te verwachten invloeden op de elementen van de spoorweginfrastructuur (zetting of deformatie) en waterhuishouding, inclusief een monitoringsplan;
 13. bij een mogelijke belemmering van het zicht van de bestuurder: een zichtlijnenanalyse.

Ter voorbereiding kunt u het ontwerp en uitvoerbaarheid toetsen aan de volgende voorschriften:

Regelgeving - RET

N.B. De genoemde aanvraagtermijnen vermeld in respectievelijk de documenten Regeling Werken Metrobaan en Trambaan op de pagina Regelgeving zijn niet meer correct. De termijnen op deze pagina over de procedure voor de vergunningaanvraag, zijn leidend.

U kunt uw ontwerp en/of voornemen tot uitvoeren werkzaamheden altijd informeel ter toetsing aanbieden, voor u tot aanvragen vergunning overgaat. U kunt uw initiatief aanbieden per e-mail: vergunning@ret.nl.

U kunt uw aanvraag eveneens als conceptueel indienen via het DSO.