Skip to content

Corporate governance

De corporate governance structuur van de RET bestaat uit de directie en de Raad van Commissarissen (RvC). De directie van de RET is verantwoordelijk voor het op transparante wijze besturen van de organisatie. De RvC ziet toe op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap. Ook staat de RvC de directie terzijde. Om deze taak mede te kunnen vervullen, heeft de RvC een auditcommissie (AC) ingesteld.

De RvC en de AC hebben hun functioneren vastgelegd in het RvC-reglement, het auditcommissiereglement en het Selectie- en Remuneratiereglement. Verder is de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen beschikbaar. De termijnen van de zittende commissarissen zijn opgenomen in het rooster van aftreden.

De continuïteit van de onderneming is het gemeenschappelijk belang van de directie en de RvC. De directie stelt de visie en de daaruit komende missie, strategie en doelstellingen vast.

De RET onderschrijft de principes en de best-practice bepalingen van de Corporate Governance Code, met dien verstande dat een aantal principes en best practice bepalingen door de structuur van de RET niet van toepassing zijn. Dit is in lijn met het deelnemingenbeleid van de gemeente Rotterdam.